GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Žáci v roli aktivních občanů

Být občanem znamená být příslušníkem nějakého státu. Být ale aktivním občanem znamená nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody, ale být spolutvůrcem veřejného života. Přesně k tomu směřuje projekt Já, občan. Projekt, jehož smyslem je na chvíli opustit čistě teoretické získávání informací a přehledů o možnostech, právech a povinnostech občanů a přistoupit k těmto věcem prakticky.

V projektu mají žáci realizovat navržené řešení vybraného veřejného problému a na závěr svůj projekt prezentovat. V praxi to znamená. že si žáci ve skupinách zvolí veřejný problém, naleznou jeho dosavadní řešení, sesbírají a utřídí všechny dostupné informace k problému, navrhnou vlastní řešení a realizují je sami nebo prostřednictvím institucí.

Závěrečné prezentace sekundy a prvních ročníků proběhly v aule v úterý 27. 6. 2017. Zaměření projektů bylo opět velmi pestré od charitativních sbírek, přes pomoc postiženým až po různé vzdělávací kampaně upozorňující na problémy s odpady či závislostí na internetu. Pomáhalo se lidem, zvířatům i krajině.

Závěrem musím poděkovat všem těm, kteří se snaží dělat něco pozitivního pro druhé. Projekt potřebuje lidi, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Lidi, kteří se místo planého žvanění rozhodli konat. Uvědomují si zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. Děkuji.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: